Strażacy używają wodnej pianki błonotwórczej (AFFF), aby pomóc w gaszeniu trudnych do zwalczania pożarów, w szczególności pożarów związanych z ropą naftową lub innymi łatwopalnymi cieczami, znanymi jako pożary klasy B. Jednak nie wszystkie pianki gaśnicze są klasyfikowane jako AFFF.

Niektóre preparaty AFFF zawierają klasę chemikaliów znaną jako perfluorochemikalia (PFC) co wzbudziło obawy co do potencjału zanieczyszczenie wód gruntowych źródła ze stosowania środków AFFF zawierających PFC.

W maju 2000 r Firma 3M stwierdziła, że ​​nie będzie już produkować flurosurfaktantów na bazie PFOS (perfluorooktanosulfonianu) w procesie elektrochemicznego flouorowania. Wcześniej najczęściej stosowanymi PFC w piankach przeciwpożarowych były PFOS i jego pochodne.

AFFF szybko gasi pożary paliw, ale zawierają one PFAS, czyli substancje per- i polifluoroalkilowe. Pewne zanieczyszczenie PFAS wynika ze stosowania pianek gaśniczych. (Zdjęcie / Joint Base San Antonio)

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Biorąc pod uwagę „nową normę” dla aparatów strażackich

Toksyczny strumień „tajemniczej piany” w pobliżu Detroit był PFAS - ale skąd?

Piana ogniowa używana do treningu w Conn. Może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska

W ciągu ostatnich kilku lat branża pian przeciwpożarowych odeszła od PFOS i jego pochodnych w wyniku nacisków legislacyjnych. Producenci ci opracowali i wprowadzili na rynek pianki gaśnicze, które nie zawierają fluorochemikaliów, to znaczy nie zawierają fluoru.

Producenci pianek bezfluorowych twierdzą, że pianki te mają mniejszy wpływ na środowisko i spełniają międzynarodowe aprobaty dotyczące wymagań przeciwpożarowych i oczekiwań użytkowników końcowych. Niemniej jednak, nadal istnieją obawy środowiskowe dotyczące pianek gaśniczych, a badania na ten temat trwają.

WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI?

Obawy koncentrują się wokół potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko wypływu roztworów piany (połączenie wody i środka pianotwórczego). Podstawowe kwestie to toksyczność, biodegradowalność, trwałość, możliwość uzdatniania w oczyszczalniach ścieków i obciążenie gleb substancjami odżywczymi. Wszystko to jest powodem do niepokoju, gdy docierają roztwory piany naturalne lub domowe instalacje wodne.

W przypadku wielokrotnego stosowania AFFF zawierającego PFC w jednym miejscu przez długi czas, PFC mogą przedostać się z piany do gleby, a następnie do wód gruntowych. Ilość PFC, które dostają się do wód gruntowych, zależy od rodzaju i ilości zastosowanego AFFF, miejsca jego zastosowania, rodzaju gleby i innych czynników.

Jeśli w pobliżu znajdują się studnie prywatne lub publiczne, potencjalnie mogą na nie wpływać PFC z miejsca, w którym użyto AFFF. Oto przegląd publikacji Departamentu Zdrowia stanu Minnesota; jest to jeden z kilku stanów badanie pod kątem zanieczyszczenia.

„W latach 2008-2011 Agencja Kontroli Zanieczyszczeń Minnesota (MPCA) przetestowała glebę, wody powierzchniowe, wody gruntowe i osady w 13 miejscach AFFF w całym stanie i w ich pobliżu. Wykryli wysokie poziomy PFC w niektórych miejscach, ale w większości przypadków zanieczyszczenie nie miało wpływu na duży obszar ani nie stanowiło zagrożenia dla ludzi lub środowiska. Trzy lokalizacje - Duluth Air National Guard Base, Bemidji Airport i Western Area Fire Training Academy - zostały zidentyfikowane, gdzie PFC rozprzestrzeniły się na tyle daleko, że Departament Zdrowia Minnesoty i MPCA zdecydowały się przetestować pobliskie studnie mieszkalne.

„Jest to bardziej prawdopodobne w pobliżu miejsc, w których AFFF zawierający PFC był wielokrotnie używany, takich jak obszary ćwiczeń przeciwpożarowych, lotniska, rafinerie i zakłady chemiczne. Jest mniej prawdopodobne w przypadku jednorazowego użycia AFFF do gaszenia pożaru, chyba że stosuje się duże ilości AFFF. Chociaż niektóre przenośne gaśnice mogą używać AFFF zawierającego PFC, jest mało prawdopodobne, aby jednorazowe użycie tak małej ilości stanowiło zagrożenie dla wód gruntowych. ”

ODPROWADZANIE PIANY

Wyciek piany / roztworu wodnego najprawdopodobniej byłby wynikiem jednego lub kilku z następujących scenariuszy:

  • Ręczne operacje gaszenia pożarów lub zabezpieczania paliwem;
  • Ćwiczenia szkoleniowe z użyciem pianki w scenariuszach;
  • System wyposażenia piankowego i testy pojazdów; lub
  • Naprawiono wydania systemu.

Lokalizacje, w których najprawdopodobniej wystąpi jedno lub więcej z tych zdarzeń, obejmują obiekty lotnicze i obiekty szkoleniowe dla strażaków. Na liście znajdują się również obiekty szczególnego zagrożenia, takie jak magazyny materiałów łatwopalnych / niebezpiecznych, magazyny cieczy łatwopalnych luzem oraz obiekty do przechowywania odpadów niebezpiecznych.

Bardzo pożądane jest zbieranie roztworów pianki po jej użyciu w działaniach gaśniczych. Oprócz samego składnika piankowego jest bardzo prawdopodobne, że piana jest zanieczyszczona paliwem lub paliwami biorącymi udział w pożarze. Właśnie wybuchło regularne wydarzenie związane z materiałami niebezpiecznymi.

Ręczne strategie powstrzymywania wycieków z udziałem niebezpiecznych cieczy powinny być stosowane, gdy pozwalają na to warunki i personel. Obejmują one blokowanie odpływów burzowych, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczonej piany / roztworu wodnego do kanalizacji lub do środowiska bez kontroli.

Należy zastosować taktyki obronne, takie jak tamy, wały i odwracanie kierunku, w celu doprowadzenia roztworu piany / wody do obszaru nadającego się do powstrzymania, dopóki nie zostanie on usunięty przez wykonawcę usuwania materiałów niebezpiecznych.

TRENING Z PIANKĄ

Większość producentów pianek oferuje specjalnie zaprojektowane pianki treningowe, które symulują AFFF podczas treningu na żywo, ale nie zawierają fluorosurfaktantów, takich jak PFC. Te pianki treningowe są zwykle biodegradowalne i mają minimalny wpływ na środowisko; można je również bezpiecznie przesłać do lokalnej oczyszczalni ścieków w celu przetworzenia.

Brak fluorosurfaktantów w piance treningowej oznacza, że ​​pianki te mają zmniejszoną odporność na cofanie się ognia. Na przykład pianka treningowa zapewni początkową barierę paroizolacyjną w pożarze cieczy łatwopalnych, powodując gaszenie, ale koc piankowy szybko się rozpadnie.

To dobra rzecz z punktu widzenia instruktora, ponieważ oznacza to, że możesz przeprowadzić więcej scenariuszy szkoleniowych, ponieważ Ty i Twoi uczniowie nie czekacie, aż symulator szkolenia znów będzie gotowy do palenia.

Ćwiczenia szkoleniowe, szczególnie te z użyciem prawdziwej gotowej piany, powinny obejmować środki dotyczące zbierania zużytej piany. Obiekty do szkolenia przeciwpożarowego powinny mieć przynajmniej możliwość zbierania roztworu pianki używanego w scenariuszach szkoleniowych do odprowadzania do oczyszczalni ścieków.

Przed tym zrzutem należy powiadomić o oczyszczalni ścieków i udzielić straży pożarnej pozwolenia na uwolnienie środka w określonej szybkości.

Z pewnością rozwój systemów indukcyjnych dla pianki klasy A (i być może chemii środków) będzie się nadal rozwijał, podobnie jak w ciągu ostatniej dekady. Ale jeśli chodzi o koncentraty piankowe klasy B, wydaje się, że wysiłki związane z opracowaniem chemii środków zostały wstrzymane w czasie z oparciem na istniejących technologiach podstawowych.

Dopiero od czasu wprowadzenia przepisów środowiskowych w ciągu ostatniej dekady w sprawie AFFF na bazie fluoru, producenci pianek gaśniczych poważnie potraktowali wyzwanie rozwojowe. Niektóre z tych produktów bez fluoru należą do pierwszej generacji, a inne do drugiej lub trzeciej generacji.

Będą one nadal ewoluować zarówno pod względem chemii środków, jak i skuteczności przeciwpożarowej, mając na celu osiągnięcie wysokiej wydajności na łatwopalnych i palnych cieczach, zwiększonej odporności na cofanie się ognia dla bezpieczeństwa strażaków i zapewnić wiele dodatkowych lat trwałości w porównaniu z piankami pochodzącymi z białka. 


Czas postu: sierpień-27-2020